Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

<>สมัครปฏิบัติธรรมกับกองทัพบก
<> ตารางปฏิบัติประจำวัน
<> เรียนกรรมฐาน
<> แผนการศึกษาและปฏิบัติธรรมปี ๕๘

การตรวจกิจการ อศจ.ทบ.

<>คู่มือการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี ๒๕๕๗
 

การสำรวจข้อมูลโต๊ะหมู่บูชา

>>คำสั่ง ทบ.ที่ ๒/๒๕๕๗ ลง ๖ ม.ค.๕๗ (มาตรฐานโต๊ะหมู่บูชา)
>>คำสั่ง ยศ.ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๖๘๐/๕๖ ลง ๒๗ พ.ย. ๕๖
>>แบบฟอร์มหมายเลข ๑ (สำรวจโต๊ะหมู่บูชา (เอกสาร))
>>แบบฟอร์มหมายเลข ๒ (กรอกข้อมูลโต๊ะหมู่บูชาออนไลน์)
>>แสดงผลการกรอกข้อมูลออนไลน์
<<แบบฟอร์มหมายเลข ๓ (แบบสรุปแยกประเภทโต๊ะหมู่ฯ)
>>ตัวอย่างหนังสือส่งข้อมูลโต๊ะหมู่บูชา

สำหรับอาจารย์สอน

>>ความต้องการอาจารย์
>>ประเมินอาจารย์
๑.หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก จำนวน ๓ รุ่น
  • รุ่นที่ ๕๕ ตั้งแต่ ๒๘ เม.ย. - ๔ พ.ค. ๕๗ ณ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา
  • รุ่นที่ ๕๖ ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๕ พ.ค. ๕๗ ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
  • รุ่นที่ ๕๗ ตั้งแต่ ๙ - ๑๕ มิ.ย. ๕๗ ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
๒.โครงการปฏิบัติธรรมในพรรษาของกองทัพบก จำนวน ๓ รุ่น ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
  • รุ่นที่ ๗๒ ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๗ ก.ค. ๕๗
  • รุ่นที่ ๗๓ ตั้งแต่ ๑๕ - ๒๑ ก.ย. ๕๗
  • รุ่นที่๗๔ ตั้งแต่ ๒๙ ก.ย.- ๕ ต.ค. ๕๗
๓.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา
  • ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๕๗
๔.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา
  • ๑๕. - ๒๑ ธ.ค. ๕๗

อำนวยการผลิตโดย กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ (ติดต่อ กอศจ.ยศ.ทบ. ๘๙๑๔๑)