Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

<>สมัครปฏิบัติธรรมกับกองทัพบก
<> ตารางปฏิบัติประจำวัน
<> เรียนกรรมฐาน
<> แผนการศึกษาและปฏิบัติธรรมปี ๕๘

การตรวจกิจการ อศจ.ทบ.

<>คู่มือการตรวจกิจการ อศจ.ทบ.ปี ๒๕๕๗
 

โรงเรียนอนุศาสนาจารย์ (อิเล็กทรอนิกส์)

<> e-learning กอศจ.ยศ.ทบ.
<> KM. กอศจ.ยศ.ทบ.
<> วิชาการศาสนาและศีลธรรม (อิเล็กทรอนิกส์)

การสำรวจข้อมูลโต๊ะหมู่บูชา

>>คำสั่ง ทบ.ที่ ๒/๒๕๕๗ ลง ๖ ม.ค.๕๗ (มาตรฐานโต๊ะหมู่บูชา)
>>คำสั่ง ยศ.ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๖๘๐/๕๖ ลง ๒๗ พ.ย. ๕๖
>>แบบฟอร์มหมายเลข ๑ (สำรวจโต๊ะหมู่บูชา (เอกสาร))
>>แบบฟอร์มหมายเลข ๒ (กรอกข้อมูลโต๊ะหมู่บูชาออนไลน์)
>>แสดงผลการกรอกข้อมูลออนไลน์
<<แบบฟอร์มหมายเลข ๓ (แบบสรุปแยกประเภทโต๊ะหมู่ฯ)
>>ตัวอย่างหนังสือส่งข้อมูลโต๊ะหมู่บูชา

สำหรับอาจารย์สอน

>>ความต้องการอาจารย์
>>ประเมินอาจารย์
๑.หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรกองทัพบก จำนวน ๓ รุ่น
  • รุ่นที่ ๕๘ ตั้งแต่ ๑๘ - ๒๔ พ.ค. ๕๘ ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
  • รุ่นที่ ๕๙ ตั้งแต่ ๘ - ๑๔ มิ.ย. ๕๘ ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
  • รุ่นที่ ๖๐ ตั้งแต่ ๑๓ - ๑๙ ก.ค. ๕๘ ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
๒.โครงการปฏิบัติธรรมในพรรษาของกองทัพบก จำนวน ๓ รุ่น ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี
  • รุ่นที่ ๗๕ ตั้งแต่ ๓๑ ส.ค. - ๖ ก.ย. ๕๘
  • รุ่นที่ ๗๖ ตั้งแต่ ๒๑ - ๒๗ ก.ย. ๕๘
  • รุ่นที่ ๗๗ ตั้งแต่ ๖ - ๑๒ ต.ค. ๕๘
๓.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา
  • ๑๗ - ๒๕ ส.ค. ๕๘
๔.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา
  • ๑๔. - ๒๒ ธ.ค. ๕๗

อำนวยการผลิตโดย กรมยุทธศึกษาทหารบก ถ.เทอดดำริ ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ (ติดต่อ กอศจ.ยศ.ทบ. ๘๙๑๔๑)